Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden SLAPEN VOOR JOU,

slaapcoachingspraktijk Carinha Uytterhoeven.

Algemene voorwaarden m.b.t. betaling, afzeggingen en niet-verschijnen op afspraken geldend voor coachingsgesprekken met Carinha Uytterhoeven, Slaapconsulent.


Artikel 1

Wanneer u niet in staat bent naar een afspraak te komen laat dit dat uiterlijk 48 uur van te voren weten via mail, whatsapp of telefoon. Indien u de afspraak korter dan 48 uur van te voren afzegt, of niet verschijnt op de afspraak wordt het bedrag van de hele sessie in rekening gebracht. Wanneer er sprake is van overmacht kan het bedrag worden aangepast naar een halve sessie.

Artikel 2

Na het intakegesprek kiest u een behandelpakket. Hiervoor ontvangt u een factuur. Deze factuur dient betaald te zijn voor de eerste sessie. De kosten van de pakketten liggen vast en vindt u op de tarievenpagina van SLAPEN VOOR JOU. De factuur behoort binnen 14 dagen na de factuurdatum en voor het eerstvolgende gesprek betaald te zijn,. 

Artikel 3

Bij niet betaling binnen 14 dagen is de cliënt in verzuim en stuurt de coach opnieuw een betalingsverzoek.

Artikel 4

Na dertig dagen is de coach gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 3,- in rekening gebracht mag worden.

Artikel 5

Wanneer binnen 7 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan dan is SLAPEN VOOR JOU gerechtigd de kosten te verhogen met nog eens € 3,-. Blijft betaling achterwege, dan is SLAPEN VOOR JOU gerechtigd een incassobureau in te schakelen. De buitengerechtelijke kosten zijn momenteel vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,-. De kosten van het incassobureau komen hiermee voor rekening van de cliënt.

Artikel 6

Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de artikelen 3, 4 en 5 ter betaling geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden. De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door coach en cliënt begrensd te worden.

Artikel 7

Bij een betalingsachterstand is SLAPEN VOOR JOU gerechtigd verdere consulten op te schorten totdat de client aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8

De slaapcoach van SLAPEN VOOR JOU draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van persoonlijke informatie van de deelnemers overeenkomstig de geldende privacywet- en regelgeving.

Artikel 9

SLAPEN VOOR JOU beschikt over een klachtenregeling waarin alles geregeld is omtrent klachten. Deze vormt een onlosmakelijk deel van deze Algemene Voorwaarden en is voor een ieder in te zien en zal op verzoek worden toegezonden. Wie een klacht heeft tracht deze eerst op te lossen met de slaapcoach. Als dit niet lukt of er zijn redenen waarom dit niet kan staat het de klager vrij een gerechtelijke procedure te starten of een van de onafhankelijke klachtenfunctionarissen om een voor alle partijen bindende uitspraak te vragen. Alle betrokkenen zullen zolang een klacht niet is opgelost er naar derden geen vruchtbaarheid aan geven en met alle gegevens vertrouwelijk omgaan.

Algemene voorwaarden overige

Geldend voor workshops, presentaties en masterclasses van SLAPEN VOOR JOU

Artikel 1 Annuleringsvoorwaarden

 • Wie een verbintenis met SLAPEN VOOR JOU aangaat heeft 7 werkdagen bedenktijd waarbinnen opdrachtgever (in deze workshop deelnemer of opdrachtgever individuele retraite)  kosteloos alsnog kan besluiten van de verbintenis af te zien. Dit dient altijd digitaal of schriftelijk te gebeuren. Dit recht vervalt bij aanvang van de workshop.
 • Deze termijn start op het moment dat mondeling overeenstemming is bereikt dan wel digitaal of schriftelijk bevestiging heeft plaatsgevonden. Indien het laatste het geval is geldt als datum die van de e-mail dan wel het poststempel.
 • Mocht een workshop of presentatie niet doorgaan dan worden de reeds betaalde kosten binnen 10 dagen na bekendmaking volledig terugbetaald

Artikel 2: Niet tijdige betaling

 • Indien niet tijdig wordt betaald zal SLAPEN VOOR JOU de opdrachtgever hierop eenmaal mondeling en schriftelijk aanspreken. Wanneer vervolgens betaling uitblijft dan zal nogmaals contact worden opgenomene met de opdrachtgever waarna binnen zeven dagen betaald moet zijn. Indien dit niet het geval is heeft SLAPEN VOOR JOU het recht de betaling op te eisen inclusief wettelijke rente.
 • Mocht een incasso- of gerechtelijke procedure nodig zijn om alsnog betaling te realiseren dan zijn alle kosten hiervan voor de opdrachtgever.

Artikel 3: Honorering

 • SLAPEN VOOR JOU biedt activiteiten aan tegen vooraf vastgestelde prijzen. Indien er sprake is van bijkomende kosten die ook moeten worden voldaan wordt dit vooraf aangegeven.

Artikel 4: Verantwoordelijkheid SLAPEN VOOR JOU

 • SLAPEN VOOR JOU is verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle leveringen en spant zich naar beste inzicht en vermogen in deze te laten voldoen aan hetgeen in het vooruitzicht is gesteld.
 • SLAPEN VOOR JOU is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het toepassen en uitvoeren van het geleerde in de ruimste zin; zij kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 5: Verantwoordelijkheid deelnemer

 • Bij deelname, ongeacht aan welke activiteit,  blijft de verantwoordelijkheid voor enig handelen of nalaten bij de deelnemer zelf, ook voor het gebruik van de accommodatie en faciliteiten.
 • Deelnemer is en blijft zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het, ten bate van zichzelf of anderen toepassen, uitvoeren of voorschrijven van de onderwezen leerstof en methoden. Dit geldt ook voor het gebruik van (hulp)middelen in welke vorm dan ook.

Artikel 6: Overmachtssituaties

 • Van overmacht is sprake als in niet te voorziene omstandigheden het onmogelijk is, of in redelijkheid niet verwacht kan worden dat aan verplichtingen wordt voldaan.
 • Indien een deelnemer na aanmelding privé in een niet toerekenbare overmachtssituatie terecht komt waardoor deelname vanaf dat moment geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt dan is SLAPEN VOOR JOU bereid in alle redelijkheid en in overleg daarvoor een oplossing te vinden.
 • SLAPEN VOOR JOU is in geval van overmacht gerechtigd zonder genoegdoening wijzigingen aan te brengen in de geplande data. Uiteraard zal daarbij het belang van de deelnemers zoveel mogelijk in acht worden genomen.
 • Indien deelnemer kan aantonen dat wijziging van geplande data aanleiding geeft tot onoverkomelijke problemen en moet afzien van (verdere) deelname dan is hij slechts het deel van de aangegane verplichting verschuldigd dat is genoten.

Utrecht, januari 2023
Ingeschreven bij de KvK te Utrecht onder nummer 85222984
SLAPEN VOOR JOU, www.slapenvoorjou.nl
Carinha Uytterhoeven, Ijzerdraadpad 3, 3525 BP Utrecht. Tel: 06-51386644